11 julio 2015

El Govern insta el Ministeri d'Hisenda

El Govern insta el Ministeri d'Hisenda
Añadir leyenda
Govern de les Illes Balears considera un fet inajornable la millora dels ingressos que doten les arques públiques de les Illes Balears, a partir d’una redefinició dels cabals de finançament que manté amb l’Estat. Així es desprèn del resultat de les eleccions del passat 24 maig, on una incontestable majoria social va votar opcions d’esquerra que defensaven en conjunt la finalització de la política de retallades impulsada pels governs de dretes.

Aquesta situació històrica condueix el Govern a plantejar un canvi real i durador per al finançament de les Illes Balears. I és per aquest motiu que el Govern insta el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a la convocatòria de la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda, tal com preveu l’article 125 de l’Estatut d’autonomia, segons l’acord del Consell de Govern d’avui, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera.

Segons aquesta norma, la Comissió és l’òrgan bilateral de relació entre les administracions de l’Estat i de la Comunitat, i li corresponen, entre d’altres, les funciones d’estudiar, revisar i dur a terme el seguiment de les inversions que l’Estat efectuï a la comunitat, d’acord amb la disposició transitòria vuitena; reunir-se en cas d’una alteració de les variables bàsiques utilitzades per a la determinació de recursos proporcionats pel sistema de finançament; i fer el seguiment que regula el règim especial balear. Totes aquestes atribucions es preveuen en l’article 126 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer. Cal destacar el fet que la Comissió no ha estat convocada durant els darrers quatre anys.

A més, la mateixa norma estableix que aquest mecanisme d’interlocució bilateral entre l’Estat i Balears preveu molt especialment el seguiment de l’aplicació del règim especial insular de les Illes Balears, que ha de reconèixer el fet específic i diferencial de la insularitat, tal com estableix la disposició addicional sisena de l’Estatut; i de les inversions que haurien d’haver-se fet en virtut de la disposició transitòria novena, que obliga l’Estat a fer inversions a les Illes Balears al nivell de la mitjana estatal, fins que no s’aprovi el règim especial —les denominades inversions estatutàries.